info@counting4you.be

+32 475 351 252

Privacybeleid

Bij Counting4You hebben we respect voor uw privacy en behandelen we de persoonlijke gegevens die we ontvangen of waar we toegang toe hebben, op de meest confidentiële manier, overeenkomstig met de wetgeving, en in het bijzonder de EU-verordening 2016/679 mbt de bescherming van het individu in verband met de behandeling/verwerking van persoonlijke gegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens (hierna genoemd de “GDPR”).

Deze Privacy Policy, is bedoeld om u te informeren over welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, het doel met dewelke wij deze verzamelen, de manier waarop wij ze gebruiken en de rechten die u heeft m.b.t. het verwerken van deze gegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens en hoe kan u ons bereiken ?
Counting4You is een accountancykantoor met maatschappelijke zetel te Heidekruidstraat 78210 Veldegem en met instituutnummer BTW BE0777.311.973, hierna genoemd “Counting4You” of “Wij” of Ons”, verzamelt, verwerkt en controleert persoonlijke gegevens van klanten, medewerkers en derde partijen waarmee wij samenwerken. Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens..

Als u een vraag, opmerking of bezorgdheid heeft over deze privacy policy of uw met betrekking tot uw persoonlijke gegevens bij Counting4You, kunt u ons contacteren via info@counting4you.be of per brief aan Counting4You, Heidekruidstraat 7 8210 Veldegem, België

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij ?
Wij kunnen diverse persoonlijke gegevens van u verzamelen, afhankelijk van de reden of het doel voor dewelke u deze persoonlijk data met ons heeft gedeeld:

 • Algemene identificatiegegevens zoals voornaam, familienaam, beroep, positie, functie, telefoonnummer, email adres … en dergelijke.
 • In het geval een betaling hiermee gelieerd is, uw bankgegevens (creditkaart nummer, IBAN, BIC) en facturatiegegevens.
 • Persoonlijke gegevens van u die wij moeten verzamelen omwille van redenen die ons door de wet zijn opgelegd, zoals gegevens van onze werknemers in functie van de sociale regelgeving , verzekeringen, etc.
 • Andere types van persoonlijke gegevens, maar enkel in het geval deze strikt noodzakelijk zijn om het doel te bereiken voor dewelke we ze hebben verzameld.

Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens

 • Voor elke reden die gerelateerd is met ons statutair doel en onze kernactiviteiten, zoals beschreven op onze website counting4you.be; om u op de hoogte te houden van onze organisatie, van onze activiteiten en over relevante informatie/nieuws over de fiscale sector waarin we actief zijn, om uw verwachtingen tav Counting4You goed te kunnen inlossen, om de kwaliteit van onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren, om aan uw redelijke verwachtingen tegemoet te komen en meer in het algemeen om onze communicatie met u te faciliteren, waar en wanneer dit noodzakelijk of nuttig wordt geacht.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om analyses uit te voeren, om u als klant beter te kunnen profileren.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor puur administratieve, organisatorische en operationele doelstellingen, vb. om u te identificeren als contactpersoon, wettelijk vertegenwoordiger van een vennootschap of enige andere juridische entiteit.
 • We kunnen uw persoonlijk gegevens ook gebruiken om tegemoet te komen aan elke wet, wettelijk proces of door de overheid opgelegde vraag, en/of waar dit noodzakelijk kan zijn voor het voorkomen van fraude .

Hoe verzamelen we uw gegevens ?

De meeste persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen verwerven wij via uw actieve tussenkomst. We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen via email, of elk ander digitaal kanaal, via onze website, via telefoon, via post, via uw businesskaart die gaf aan één van onze medewerkers of vertegenwoordigers.

We zullen geen persoonlijke gegevens verzamelen, rechtsreeks van jongeren onder de 16 jaar, tenzij wij de toestemming kregen van diens voogd.

Onrechtstreeks, via andere bronnen
We kunnen persoonlijke gegevens van uw verzamelen via andere bronnen zoals digitale platformen of databanken, waar u uw persoonlijke gegevens publiek beschikbaar hebt gemaakt (vb. linkedIn), via derde partijen zoals verkopers van databanken, partners met dewelke wij samenwerken, de werkgever waarvoor u werkt, uw collega’s, publieke overheden, en in het algemeen elke andere bron, andere dan uzelf.

In het geval wij uw persoonlijke data verzamelen via een andere bron dan uzelf, zullen wij voldoende garanties van deze bron verzoeken, dat uw persoonlijke gegevens via deze derde partij zijn verzameld op een manier die de privacy regelgeving respecteert en dat- waar nodig- uw goedkeuring is gekregen om uw persoonlijke gegevens te delen met ons en ons toelaat om deze te gebruiken voor onze doeleinden.

Website
Elke keer u onze website bezoekt, of onze services gebruikt die wij via onze website aanbieden, verzamelen wij automatisch geanonimiseerde gegevens van u door het gebruik van cookies.

Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam of adres. We gebruiken cookies om de functionaliteit van onze websites te verbeteren door vb. uw voorkeuren op te slaan. We gebruiken cookies ook om de performantie van onze websites te verbeteren om uw gebruikerservaringen te verbeteren.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens
We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:

 • Alle personen die namens Counting4You van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Counting4You kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

Hoe lang stockeren wij uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers zullen in elk geval na een termijn van vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Delen wij uw persoonlijke gegevens met anderen ?
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

We kunnen afhankelijk zijn van -, en persoonlijke gegevens delen met derde partijen zoals IT-service providers, cloud service providers, externe IT onderhoud-dienstverleners of voor organisatorische doeleinden.

Voor wettelijke en/of veiligheidsredenen
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde bedrijven, organisaties, overheden of individuen als we geloven/vertrouwen dat hun toegang tot deze gegevens noodzakelijk is voor :

 • het tegemoet komen aan een wet, regelgeving, wettelijke procedure of een afdwingbaar verzoek van een overheid;
 • het ontdekken of voorkomen van fraude, veiligheidsproblemen of problematische technische aangelegenheden;
 • het beschermen tegen schade van de legale rechten en belangen van Counting4You, zijn leden of andere stakeholders , zoals bij wet gevraagd of toegestaan;
 • Niet voor commerciële -, promotionele- of marketing doeleinden van derde partijen.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen of open stellen voor commerciële -, promotionele- of marketing doeleinden van derde partijen, zonder uw expliciete toestemming hiervoor.

Uw rechten, onze verplichtingen.

Wij nemen alle mogelijk maatregelen om te verzekeren dat uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date worden gehouden, voor de doelstellingen waarvoor zij zijn verzameld.

U hebt het recht om ten allen tijde en zonder kost, te worden geïnformeerd over de persoonlijke gegevens. U kan ten allen tijde inzicht vragen, uw persoonlijke gegevens laten verbeteren en wijzigen en updaten.

We zullen u de mogelijkheid bieden om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te weigeren, als deze verwerking niet noodzakelijk is om het voldoen aan een wettelijke eis, zoals beschreven in deze policy of onze verplichting om te voldoen aan de vigerende wetgeving of een contractuele verbintenis met u.

U kan ons ten allen tijde vragen om alle, of een deel van de persoonlijke gegevens die wij van u bijhouden te verwijderen, met als mogelijk gevolg dat onze dienstverlening naar u toe, stopt of minder efficiënt wordt.

U heeft ook het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere gegevens-controle.

Als u ons wenst te contacteren over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan u dat doen via info@counting4you.be of per brief aan Counting4You, Heidekruidstraat 7 8210 Veldegem, België.

Wijzigingen en updates van onze privacy policy
U wordt uitgenodigd om regelmatig deze policy zorgvuldig te lezen, om op de hoogte te blijven van veranderingen in deze policy , die wij mogelijks regelmatig zullen updaten om conform de vigerende wetgeving , beslissingen, aanbevelingen en best-practises te blijven, zoals uitgegeven door onder andere de Europese Raad voor de Bescherming van Persoonlijke Gegevens, Gegevensbeschermingsautoriteit of andere instanties.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.